οροι & προυποθεσεισ

ενοικίασης οχημάτων
Ενοικίαση αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων στα σημεία εξυπηρέτησής μας και δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης.
Ασφαλή οχήματα, νέα μοντέλα και πρόσθετες παροχές.

Άρθρο 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται αυστηρώς. Κατά την λήξη της και στη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το «Όχημα» στην Εκμισθώτρια στην έδρα της, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παραπάνω χρόνου παράδοσης και του τόπου μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εάν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, ήτοι: α) έγγραφη προειδοποίηση του μισθωτή προς την εκμισθώτρια τουλάχιστον πριν 48 ώρες από την λήξη της παραπάνω διάρκειας, β) έγγραφη συμφωνία της Εκμισθώτριας και γ) εφ΄ όσον ο μισθωτής θα προκαταβάλει την επί πλέον χρέωση που θα συμφωνηθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης του «Οχήματος» από τον μισθωτή πλέον της συμφωνηθείσας ώρας, ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση.
Για την υψηλή περίοδο από 15/7 έως 30/8 ελάχιστη διάρκεια κράτησης οι τρείς ημέρες

Άρθρο 2. ΜΙΣΘΩΜΑ

1. Το μίσθωμα του ανωτέρω οχήματος συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών και ανταποκρίνεται πλήρως προς την μισθωτική αξία της.
2. Το ανωτέρω μίσθωμα συμφωνείται ότι θα καταβληθεί προκαταβολικά ως εξής: α) με την καταβολή μετρητών, στην έδρα της Εκμισθώτριας ή β) με πιστωτική κάρτα ή γ) με κατάθεση στον υπ’ αριθμ. GR5201406310631002330001854 τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK στο όνομα της Εκμισθώτριας. Η καταβολή του ανωτέρω μισθώματος αποδεικνύεται είτε με έγγραφη απόδειξη της Εκμισθώτριας είτε με το οικείο τραπεζικό παραστατικό κατάθεσης στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
3. Το ανωτέρω μίσθωμα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο παρόν και τα οποία βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Μισθωτή.
4. Ο μισθωτής βαρύνεται επίσης με την καταβολή προς την εκμισθώτρια οποιουδήποτε ποσού τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει προς οποιονδήποτε η Εκμισθώτρια και που σύμφωνα με το παρόν και την κείμενη νομοθεσία βαρύνουν το μισθωτή καθώς επίσης και οποιοδήποτε πρόστιμο που τυχόν επιβληθεί στην εκμισθώτρια και που προέρχεται από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του μισθωτή, ακόμη και εάν καταλογιστούν στο όνομά της ή καταλογιστούν μετά την λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του οχήματος στην εκμισθώτρια, ανάγονται όμως στον χρόνο της μίσθωσης.

Άρθρο 3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το «Όχημα» παραδίνεται στον Μισθωτή σε αρίστη κατάσταση και απαλλαγμένη από κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα. Ο Μισθωτής ελέγχει προσεχτικά το «Όχημα» και αφού την βρει της απολύτου αρεσκείας του, την παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα. Μαζί με το Όχημα ο Μισθωτής παραλαμβάνει αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και της ασφάλισης του οχήματος, κράνος, καθώς και κλειδαριά τιμονιού. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Εκμισθώτρια το «Όχημα» μαζί με όλα τα σχετικά έντυπα, το κράνος, στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται στο ‘Άρθρο 1.
Παράδοση παραλαβή στο χώρο σας δωρεάν από 5 ημέρες και πάνω. Για λιγότερες των 5 ημερών υπάρχει χρέωση 5 ευρώ ανά διαδρομή.

Άρθρο 4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ο μισθωτής δύναται να χρησιμοποιήσει το όχημα αποκλειστικά και μόνο εντός της Συρου , εκτός και αν προηγηθεί συμφωνία των δύο μερών για το αντίθετο.
2. Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και δη από την παράδοση του οχήματος στον μισθωτή μέχρι και την επιστροφή της και παραλαβή της από την εκμισθώτρια, απαγορεύεται να οδηγεί το όχημα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του Μισθωτή.
3. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μηχανική, τεχνική ή οπτική μεταβολή του οχήματος καθώς και η μερική ή ολική υπομίσθωσή του ή με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας.
4. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιδεικνύει την εν τοις ιδίοις επιμέλεια στην οδήγηση και χρήση του «Οχήματος», να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική της κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κ.λ.π., να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία της καθώς επίσης να ασφαλίζει το όχημα , κάθε φορά που αυτό είναι σταθμευμένο. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την εκμισθώτρια για κάθε βλάβη ή ζημία τυχόν παρουσιαστεί στο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της εκμισθώτριας από την καθυστερημένη ενημέρωση ή την παράλειψή της.
5. Απαγορεύεται στον μισθωτή καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο ακόμη και εάν απευθυνθεί σ αυτό ο μισθωτής να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο όχημα χωρίς από προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας.
6. Απαγορεύεται στον μισθωτή να χρησιμοποιήσει το «Όχημα»:
α. Για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου.
β. Για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας.
γ. Για υπεκμίσθωση σε τρίτους
δ. Για τη μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια της «Οχήματος» ή των επιβαινόντων σε αυτή ή τρίτων καθώς και για τη ρυμούλκηση άλλων δίκυκλων οχημάτων.
ε. Εκτός Συρου χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας.
στ. Εάν ο Μισθωτής είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης του.
ζ. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.
η. Χωρίς ο Μισθωτής να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο κράνος.
θ. Σε ακατάλληλους για οδήγηση δρόμους.
Ι. Εκτός του πλαισίου και της δραστηριότητας για τη οποία μισθώθηκε υπό άρθρο 1.

Άρθρο 5. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
Α) Να ειδοποιήσει αμέσως την Εκμισθώτρια.
Β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά.
Γ) Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων.
Δ) Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.
Ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ φωτογραφίες κλπ) και να τα αποστείλει στην Εκμισθώτρια.

Άρθρο 6: ΖΗΜΙΕΣ - ΚΛΟΠΗ - ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

1. Ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο όχημα σε οποιοδήποτε σημείο αυτού κατά την διάρκεια της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη. Επίσης σε περίπτωση κλοπής του οχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει την εκμισθώτρια με το σύνολο της εμπορικής του αξίας.
2. Σε περίπτωση μη προσήκουσας παράδοσης του οχήματος και εγκατάλειψης αυτού από το μισθωτή, αυτός βαρύνεται με την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της εκμισθώτριας, τις δαπάνες αναζήτησης και εξεύρεσης αυτής, τις δαπάνες μετάβασης στο τόπο ευρέσεως και μεταφοράς της στην έδρα της εκμισθώτριας, τις αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικών εξόδων και σε περίπτωση μη ανευρέσεώς της ή κλοπής της στην καταβολή επιπλέον αυτών και της αγοραστικής αξίας αυτής.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση άμεσα στην εκμισθώτρια και ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώσει την εκμισθώτρια, αυτή υποχρεούται να επιστρέψει στον μισθωτή το ποσό που αυτός έχει καταβάλει εφ΄ όσον η ζημία θα έχει καλυφθεί στο σύνολό της.

Άρθρο 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Α) Η Εκμισθώτρια παρέχει απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης . Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος και ότι ο Μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους και συμφωνίες του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας καταβάλλοντας στην Εκμισθώτρια οποιοδήποτε ποσό που αφορά το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματος και δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι της Εκμισθώτριας ακόμα και αν έχει καταβάλει εγγύηση για τη μίσθωση του οχήματος.
Β) Η Εκμισθώτρια δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ούτε έχει ούτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών.

Άρθρο 8. ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην Εκμισθώτρια το συμφωνηθέν ποσό, ως εγγύηση όχι μόνο της εκπληρώσεως αλλά και της προσήκουσας εκπληρώσεως εκάστου των όρων του παρόντος χωριστά αλλά και ως συνόλου. Το ποσό αυτό θα παραμείνει στα χέρια της Εκμισθώτριας και θα επιστραφεί ατόκως στο Μισθωτή κατά τη λήξη της μισθώσεως και την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή του οχήματος και εφ όσον βέβαια δεν καταπέσει η εγγύηση υπέρ αυτής, πράγμα το οποίο κατά ρητή συμφωνία θα λάβει χώρα στην περίπτωση κατά την οποία όχι μόνο δεν εκπληρωθεί αλλά και δεν εκπληρωθεί προσηκόντως εκ μέρους του Μισθωτού έστω και ένας των όρων του παρόντος, όλοι οι οποίοι θεωρούνται από τα μέρη ως σπουδαίοι και ουσιώδεις και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα γίνει προηγουμένως αποτίμηση των τυχόν ζημιών και φθορών του οχήματος για τις οποίες ευθύνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τη σχετική νομοθεσία ο μισθωτής και διαπιστωθεί από την Εκμισθώτρια ότι η Μοτοσικλέτας βρίσκεται κατά την παράδοσή της στην ίδια κατάσταση με αυτή που βρισκόταν κατά την παραλαβή του οχήματος από τον Μισθωτή.

Άρθρο 9. ΚΑΥΣΙΜΑ

Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον Μισθωτή. Ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του οχήματος στην Εκμισθώτρια να έχει εφοδιάσει το ρεζερβουάρ του οχήματος με το αντίστοιχο περιεχόμενο καυσίμου που περιείχε όταν την παρέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό του καταναλωθέντος καυσίμου.

Άρθρο 10. ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ο Μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι των αρμοδίων Αρχών για οποιαδήποτε τροχαία παράβαση τυχόν προκαλέσει. Σε αυτή την περίπτωση οποιοδήποτε πρόστιμο ή ποινή επιβληθεί επιβαρύνει και αφορά αποκλειστικά τον Μισθωτή χωρίς η Εκμισθώτρια να φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Άρθρο 11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εκμισθώτρια ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρας βίας) η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον της.

Άρθρο 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Εκμισθώτρια δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της με σχετική έγγραφη δήλωση της προς τον Μισθωτή, να υποδείξει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποκαθίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκμισθώτριας που απορρέουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μοτοσικλέτας. Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως οχήματος.

Άρθρο 13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο Μισθωτής παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση του δυνάμει του συμφωνητικού ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες ή τα λοιπά στοιχεία που δήλωσε στην Εκμισθώτρια δεν είναι ακριβή ή δεν επιδεικνύει την εν τοις ιδίοις επιμέλεια στην οδήγηση, χρήση και επίβλεψη του «Οχήματος», η Εκμισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση και να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της. Σε περίπτωση που η εκμισθώτρια δεν καταγγείλει την σύμβαση, δεν στερείται του δικαιώματός της προς πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της ούτε ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος η Εκμισθώτρια δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά της.

Άρθρο 14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Μισθωτής δικαιούται να καταγγείλει το συμφωνητικό πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς του υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος. Στη περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλλει στην Εκμισθώτρια ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό για όλη τη συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης εκτός εάν συναινέσει εγγράφως για το αντίθετο η Εκμισθώτρια. Τυχόν προκαταβολές δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας.
2. Σιωπηρή αναμίσθωση ρητά απαγορεύεται με το παρόν.
3. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού θα γίνεται εγγράφως και θα αποδεικνύεται εγγράφως αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
4. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από την Εκμισθώτρια οποιουδήποτε δικαιώματός της, είτε μία φορά είτε κατ΄ επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό.
5. Ρητά συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την παρούσα μίσθωση, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Συρου.
6. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή κοινοποίηση σε σχέση με το παρόν θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.